Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Pentru obtinerea Certificatului de functionare in regimul special maritim conform HG nr.302/1999 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international compania de navigatie maritima trebuie sa depuna urmatoarele documente:

 

 • cerere;
 • actul de infiintare a companiei ca persoana juridica romana, cu statut de societate comerciala;
 • statutul societatii comerciale, din care sa rezulte ca aceasta are ca unic obiect de activitate transportul maritim de marfuri si/sau de persoane;
 • certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
 • certificatul de inregistrare fiscala;
 • extras din contractul de societate , dupa caz, din care sa rezulte numele, domiciliul si cetatenia actionarilor/asociatiilor principali precum cotele de detinere a capitalului social. Se considera actionar/asociati principali toti actionarii/asociatii care detin/reprezinta cel putin 5% din capitalul social.


In cazul societatilor comerciale la care nici unul dintre actionari/asociati nu detine 5% din capitalul social, se vor considera actionari/asociati principali toti actionarii/asociatii al caror capital luat in ordine descrescatoare insumeaza cel putin 60% din capitalul social;

 

 • hotararea actionarilor/asociatilor privind numirea administratorilor si/sau directorilor companiei de navigatie;
 • documentele de identitate ale directorilor si/sau administratorilor companiei de navigatie;
 • lista cuprinzand navele maritime care urmeaza a fi operate de compania de navigatie;
 • diploma de studii a persoanei desemnate sa conduca activitatea de transport maritim international. Vor putea fi admise sa functioneze in regim special maritim companiile de navigatie a caror persoana desemnata sa conduca aceasta activitate are diploma de studii superioare in domeniul transporturilor maritime, economic management, juridic, cu specializare in domeniul transportului maritim, inginerie navala sau in alte domenii si care dovedeste ca are acumulata o experienta in activitatea de transport maritim de cel putin 5 ani;
 • dovada constituirii, pentru fiecare nava aflata in operarea sa, cuprinsa in lista mentionata la lit. i), a garantiei banesti destinate acoperirii salariilor si a cheltuielilor cu repatrierea echipajelor, in cazul incapacitatii de plata a companiei de navigatie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 71/1997 privind autorizarea societatilor comerciale care desfasoara activitati de transport maritim international;
 • certificatele de conformitate privind indeplinirea de catre compania de navigatie a cerintelor conventiilor internationale la care Romania este parte, aplicabile transportului maritim international;
 • contractul cu autoritatea de decontare pentru serviciile de radiocomunicatii efectuate cu statia de radiocomunicatii de la bordul navelor;
 • dovada achitarii taxei pe tonajul net al fiecarei nave cuprinse in lista mentionata la lit. j);
 • dovada achitarii taxei de inregistrare a companiei de navigatie.

 

Documentele prevazute la lit. b), g), si k) se depun in copie, legalizata la un notar public autorizat.


Documentele prevazute la lit. c), d), e), f), h), j), l), m), n), si o) se depun in copie. La depunere se prezinta si originalul acestora, in vederea certificarii conformitatii copiei cu originalul.


Lista cuprinzand navele, prevazuta la lit. i) se prezinta cu viza capitaniei portului unde navele sunt inmatriculate, cu specificarea navelor aflate in proprietatea companiei de navigatie si acelor aflate in contracte de navlosire ca nave nude pe o durata mai mare de un an.


In cazul in care la data solicitarii inregistrarii compania de navigatie nu detine nave in proprietate sau navlosite ca nave nude, documentele mentionate la lit. i), k), l), m), si n) vor fi depuse nu mai tarziu de inceperea efectiva a activitatii comerciale cu aceste nave.

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!