Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

ANEXA Nr. 1.2
la procedură

 

CONŢINUT-CADRU
al documentaţiei pentru obţinerea avizului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
 

    Documentaţia va cuprinde: 

 1. cerere; 
 2. certificatul de urbanism în termen de valabilitate; 
 3. avizele de specialitate, după caz; 
 4. memoriu privind necesitatea executării lucrării şi impactul asupra infrastructurii/infrastructurilor de transport afectate, inclusiv date, parametri tehnici, informaţii privind traficul generat, alte informaţii rezultând din studiile de specialitate etc.; 
 5. piese desenate. 
 6. Memoriul va fi structurat după cum urmează (conţinând cel puţin următoarele informaţii, pe capitole extrase din DU/DTE/DT): 
 7. date generale: 

   1.1. denumirea lucrării: . . . . . . . . . . 

   1.2. faza: (PUG/PUZ/PUD/SF/DALI/DTAC/DTAD, documentaţia nr . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .) 

   1.3. beneficiar: . . . . . . . . . . 

   1.4. proiectant: . . . . . . . . . . 

   1.5. amplasamentul: (judeţ, unitate administrativ-teritorială, poziţii km, stradă, număr, după caz. Se va preciza poziţia faţă de infrastructura de transport, după caz.); 

 1. situaţia existentă: 
 2. a) regimul juridic, cu prezentarea situaţiei juridice a terenurilor/construcţiilor; se vor anexa, după caz, copii după documente care atestă situaţia juridică, extras de carte funciară etc.); 
 3. b) regimul tehnic, cu prezentarea conform certificatului de urbanism a prevederilor planurilor de amenajarea teritoriului/de urbanism, după caz, etc.; 
 4. c) prezentarea pe scurt a situaţiei existente - construcţii existente, vecinătăţi, dimensiuni, accese etc.; 
 5. situaţia propusă: 

    Se va face o prezentare succintă a soluţiilor propuse în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, în raport cu cadrul legal specific privind siguranţa transporturilor în domeniul rutier, feroviar şi cu metroul, după caz. 

    În cazul lucrărilor de construcţii se vor prezenta pe scurt lucrările propuse, încadrarea şi respectarea condiţiilor şi soluţiilor impuse prin avizele de specialitate, parametrii urbanistici propuşi, precum şi, după caz, termenele de realizare. 

    Principalele caracteristici ale soluţiei: 

   - suprafeţe construite/utile/desfăşurate, desfăşurate pe categorii de lucrări: noi, consolidate, reabilitate, modernizate, extinderi etc.; 

   - regim de înălţime; 

   - capacităţi specifice; 

   - instalaţii/utilităţi; 

   - durata de realizare a lucrărilor propuse: . . . (luni); 

   - distanţa până la infrastructura de transport de interes naţional afectată (drumuri, căi ferate, reţea de metrou etc.); 

   - calculul categoriei de importanţă; 

   - avizul beneficiarului, după caz; 

   - extrase din memoriu/memoriul general şi regulamentul aferent, după caz, referitoare la căile de comunicaţie, pe moduri de transport, şi la planurile de mobilitate urbană, după caz, în cazul documentaţiilor de urbanism; 

   - alte documente relevante. 

 1. lista principalelor studii care au fundamentat soluţia din punctul de vedere al transporturilor şi mobilităţii (nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . .); 
 2. Piese desenate 

    Se vor prezenta planuri privind: încadrarea în teritoriu, plan de situaţie (existent şi propus), planuri, secţiuni şi detalii (după caz) ale construcţiilor, considerate necesare pentru ilustrarea soluţiei propuse, reglementările urbanistice - zonificare existentă şi propusă şi căi de comunicaţie (după caz), extrase din studii de circulaţie (după caz) etc. 

    Piesele desenate vor fi prezentate la scări convenabile, astfel încât să fie lizibile şi cu legende complete şi clare. 

    Pe piesele desenate se vor reprezenta obligatoriu limitele zonelor infrastructurilor de transport existente în zonă, conform prevederilor legale.
 

   NOTE:  

 1. Documentaţia se va întocmi, după caz, în funcţie de natura obiectului lucrării. 
 2. Datele din machetă sunt minimale. 
 3. Documentaţia se întocmeşte în două exemplare originale şi se semnează de proiectant (denumire, semnătură, ştampilă, conform prevederilor legale în vigoare). 
Click to listen highlighted text!