Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

15 iulie 2019 actualizat 05.12.2019 – Anunț privind procedura de selecție a organizațiilor neguvernamentale în cadrul Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor

 

Secretariatul General al Guvernului a demarat acțiunile necesare în vederea selecției membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (CCAF), organ consultativ, fără personalitate juridică, funcționând pe lângă prim-ministru, înființat în baza H.G. nr.618/2005, cu modificările și completările ulterioare.

CCAF a fost înființat cu scopul asigurării participării societății civile la elaborarea politicilor publice și la dezbaterea unor subiecte importante pentru societatea românească.

Colegiul este alcătuit din 40 de membri, reprezentanţi ai mediului asociativ, numiţi prin decizie a prim-ministrului, pe o perioadă de 4 ani, în urma consultărilor dintre ministere şi organizaţiile neguvernamentale din sfera lor de competenţă.

În acest sens, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor lansează procedura de selecție a partenerilor, organizații neguvernamentale care activează în domeniul său de competență.

În vederea depunerii candidaturilor, organizațiile neguvernamentale trebuie să transmită Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor următoarele documente:

a)   Adresa solicitant prin care propune un reprezentant, persoană fizică, care să facă parte din Colegiul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Prim-Ministru;

b)   Documentele de constituire și de înregistrare a organizației, forma actualizată, în copii semnate şi certificate „conform cu originalul”:

-    Act constitutiv

-    Statut

-    Hotărârea judecătorească definitivă de înfiinţare, care să ateste personalitatea juridică;

-    Documentele cu privire la alegerea conducerii – dacă este cazul;

-    Dovada înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor;

c)   Copia C.I./buletin pentru reprezentantul propus;

d)   Curriculum Vitae al reprezentantului propus format Europass, semnat și datat;

e)   Tabelul cu datele de  contact ale membrilor conducerii organizației;

f)   Documentele din care să rezulte funcționarea neîntreruptă a organizației în ultimii 3 ani fiscali integrali – rapoarte de activitate și bilanț contabil;

g)   Documentele prin care să facă dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau să prezinte scrisori de recomandare;

h)   Tabel centralizator cu privire la proiectele derulate în ultimii 3 ani integrali ai organizației, asumat de reprezentantul legal al organizației, însoțit de documentele justificative pentru fiecare proiect (Ex: contracte de parteneriat, contracte de finanțare, rapoarte de eveniment etc.);

i)   Scrisorile de recomandare pentru solicitant din partea partenerilor cu care a colaborat;

j) Tabel centralizator cu proiectele de acte normative pentru care au fost transmise propuneri și observații în ultimii 3 ani cu indicarea numărului propriu de înregistrare

 

Organizațiile neguvernamentale interesate sunt invitate să depună documentele menționate la Registratura Generală a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, , cu mențiunea ”În atenția Direcției Comunicare, relația cu Sindicatele și Organizațiile Neguvernamentale - Selecție ONG-uri pentru CCAF”.

Termenul inițial a fost prelungit astfel încât materialele pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa menţionată mai sus, până la data de 20.01.2020

Lista organizațiilor selectate se va afișa în data de 29.01.2020

Nedepunerea oricărui document, astfel cum sunt enumerate mai sus, atrage descalificarea administrativă a solicitantului.

 

Pentru asigurarea unei componențe uniforme și echilibrate a Colegiului, se au  în vedere următoarele criterii:

Nr. crt

Criteriu

Punctaj

1. 

Număr de proiecte derulate în ultimii 3 ani integrali în domeniul transporturilor sau comunicațiilor

5 puncte –  peste 15 proiecte

4 puncte – 11-15 proiecte

3 puncte – 6-10 proiecte

2 puncte -  2- 5 proiecte

1 punct – 1 proiect

2.

Număr de membri înregistrați în momentul depunerii solicitării

5 puncte –  peste 15 persoane

4 puncte – 11-15 persoane

3 puncte – 8-10 persoane

2 puncte – 4-7 persoane

1 punct – 3 persoane

3.

Participarea la procesele de consultare publică inițiate de către minister cu privire la proiectele de acte normative, în ultimii 3 ani, în domeniul transporturilor sau comunicațiilor

5 puncte –  peste 10 proiecte

4 puncte – 7- 8 proiecte

3 puncte – 4- 6 proiecte

2 puncte - 2- 3 proiecte

1 punct – 1 proiect

4. 

Scrisori de recomandare pentru solicitant din partea partenerilor cu care a colaborat

5 puncte –  peste 15 scrisori

4 puncte – 11-15 scrisori

3 puncte – 6-10 scrisori

2 puncte -  2- 5 scrisori

1 puncte – 1 scrisoare

5. 

Experiența profesională a reprezentantului propus în domeniul transporturilor sau comunicațiilor

(CIM, adeverintă de vechime, contracte de voluntariat/internship, convenții de muncă, adeverință de colaborare etc.)

5 puncte –  peste 15 ani experiență

4 puncte – 11-15 ani experiență

3 puncte – 6-10 ani experiență

2 puncte - 2- 5 ani experiență

1 puncte – sub 2 ani experiență

6. 

Materiale publicate în domeniu de către reprezentantul propus (studii, articole etc.) în domeniul transporturilor sau comunicațiilor

3 puncte – cel puțin un material publicat

0 puncte – nu are materiale publicate

7. 

Studii universitare/postuniversitare în domeniul transporturilor sau comunicațiilor pentru reprezentantul propus 

5 puncte – studii postuniversitare  în domeniu

3 puncte – studii universitare în domeniu

0 puncte – nu are studii în domeniu

 8.

Durata de funcţionare a organizației, conform documentelor de constituire și de înregistrare a organizației, forma actualizată

3  puncte – funcționare pe perioada nedeterminată

1 punct – funcționare pe perioada determinată

9. 

Solicitantul deține statut de utilitate publică

3 puncte – dacă deține statut de utilitate publică

0 puncte – nu deține statut de utilitate publică

10.

A desfășurat activitate internațională în ultimii 3 ani în domeniul transporturilor sau comunicațiilor

5 puncte – peste 2 proiecte internaționale

3 puncte – minim un proiect internațional

0 puncte – nu are activitate internațională

Condiţii de neeligibilitate:

  1. Organizația neguvernamentală nu intră sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
  2. Nu este persoană juridică cu sediu în România;
  3. Nu funcționează de cel puțin 3 ani integrali.

 

Mai multe detalii pot fi obținute la Direcția Comunicare, Relația cu Sindicatele, Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale - tel 0374.808.610

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!